Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 33,80 m2  położony na poddaszu  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Krakowskiej 5/8.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „przechodni” pokój, „przechodnia” kuchnia, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni użytkowej 1,50m2  oraz komórka gospodarcza powierzchni użytkowej 10,70m2 .

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działek  wynosi 32.480,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 137/5  o pow. 0,1145 ha  zapisanej w KW OP1G/00030418/9.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11
z dnia 12 lipca 2011 roku  obszar obejmujący działkę nr 137/5 w Baborowie oznaczony jest symbolem symbolem 12-MWUI i  stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.
W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych
o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 10 lipca 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 19 czerwca 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.