Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 12 maja 2017 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 428 o pow. 0,4200 ha, zapisanej w KW OP1G/00021227/7, obręb Boguchwałów. Wg ewidencji gruntów działka nr 428 stanowi drogi (dr). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 428 w Boguchwałowie oznaczony jest symbolem RR.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR:

  1. podstawowe – uprawy rolne,
  2. dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.180,00 zł. Wadium wynosi 2.620,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017  roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- działki nr 420;

- działki nr 421;

- działki nr 422;

- działki nr 423/3;

- działki nr 423/2;

- działki nr 423/1;

- działki nr 424;

- działki nr 425;

- działki nr 426;

- działki nr 427;

- działki nr 429;

- działki nr 430;

- działki nr 431;

- działki nr 432;

- działki nr 433;

- działki nr 434;

- działki nr 435.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.15.30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 czerwca 2017 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                   Burmistrz Gminy Baborów

                                                                    mgr Elżbieta Kielska