Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki o pow. 15 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1309/37  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp.) z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, obszar obejmujący działkę nr 1309/37, oznaczony symbolem 4-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych
. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych
o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Czynsz dzierżawny wynosi dla  części działki nr  1309/37  –  7,50 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.
Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 25 maja  2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.