Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 25 kwietnia 2017 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 418/4 o pow. 0,0467 ha, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, obręb Raków. Wg ewidencji gruntów działka nr 418/4 stanowi grunty orne (RIIIa). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/4 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/4 oznaczony jest symbolem 5RA-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną.

Dopuszczenie:

  1. Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,
  2. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  3. Obiekty mostowe,
  4. Urządzenia rekreacyjno-sportowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 725,00 zł. Wadium wynosi  480,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego ograniczonego ze względu na niekorzystny (wąski) kształt nieruchomości. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- działki nr 420;

- działki nr 382/13.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 maja 2017 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 24 maja 2017 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca własność Gminy Baborów i nowy nabywca nieruchomości wyraża zgodę na każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci przez  zarządcę sieci.

                                                                               Burmistrz Gminy Baborów

                                                                               mgr Elżbieta Kielska