Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy części z działki nr 19/7 o pow. 0,3968 ha położonej w Tłustomostach, oznaczoną w ewidencji gruntów  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021233/2 jako drogi(dr) z przeznaczeniem pod garaże :

 1. 18 m2           - czynsz dzierżawny wynosi   -   9,00 zł brutto miesięcznie; 
 2. 22 m2           - czynsz dzierżawny wynosi   -  11,00 zł brutto miesięcznie;
 3. 20,50 m 2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     11,00  zł brutto miesięcznie;
 4. 20,70 m 2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     11,00 zł brutto miesięcznie;
 5. 20,70 m2  - czynsz dzierżawny wynosi  -      11,00 zł brutto miesięcznie;
 6. 20,70 m2  - czynsz dzierżawny wynosi  -      11,00 zł brutto miesięcznie;
 7. 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -      11,00 zł brutto miesięcznie;27,00 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -  14,00 zł brutto miesięcznie; 29,00 m2 – czynsz dzierżawny wynosi -  15,00 zł brutto miesięcznie;
 8. 40,80 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       21,00 zł brutto miesięcznie;
 9. 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny  wynosi -      11,00 zł brutto miesięcznie;
 10. 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       11,00 zł brutto miesięcznie;
 11. 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       11,00 zł brutto miesięcznie;
 12. 19,80 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       10,00 zł brutto miesięcznie;
 13. 15,30 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -      10,00 zł brutto miesięcznie;
 14. 19,50 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -      10,00 zł brutto miesięcznie;
 15. 22,80 m2 - czynsz dzierżawny wynosi  -       10,00 zł brutto miesięcznie;
 16. 47,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       24,00 zł brutto miesięcznie;
 17. 22,80 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       10,00 zł brutto miesięcznie;
 18. 15,30 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -         8,00zł brutto miesięcznie;
 19. 19,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       10,00zł brutto miesięcznie;
 20. 27,00 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       14,00zł brutto miesięcznie;
 21. 22,20 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       12,00 zł brutto miesięcznie;

płatny  do 30 dnia każdego miesiąca
W/w części nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do  3 lat.

Teren obejmujący działkę nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na terenie sołectwa Tłustomosty zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej.

 1. Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 1TM-MWII:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2.Dopuszczenie:

 1. usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu i rekreacji, usługi publiczne,
 2. rozbudowa istniejących usług związanych z obsługą pojazdów,
 3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 4. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 5. obiekty i urządzenia i sportu i rekreacji,
 6. garaże, budynki gospodarcze.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 16 maja 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.