Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem

 

            Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.z 2016r. poz.2147 z dnia 14 grudnia 2016r. ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- działka w Rakowie 11 zabudowana budynkiem, którego stopień zużycia technicznego kwalifikuje  do remontu kapitalnego lub rozbiórki  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 72/1  o pow.0,1000 ha ,KW OP1G/00021229/1 .

Zgodnie  ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar  w granicach administracyjnych  Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości bez Vat-u - 14.264,00 zł.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków ZagospodarowaniaPrzestrzennegoobejmującegoobszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego UchwałąRady Miejskiej Nr VIII-83/11z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę nr 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium”  oznaczony jest symbolem 5 RA- MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 26 maja 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  5 maja  2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  14-04-2017 09:46
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  14-04-2017 10:02
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1279
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl