Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 374 o pow. 0,0400 ha, obręb Czerwonków, KW OP1G/00021231/8. Wg ewidencji gruntów działka nr 374 stanowi drogi (dr). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  poz. 1467,  poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 374 w Czerwonkowie oznaczony jest symbolem RR.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR:

 1. podstawowe – uprawy rolne,
 2. dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza.  

 Sprzedaż na własność w drodze przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Wartość nieruchomości 2.780,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 9 maja 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  18 kwietnia 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

         Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-03-2017
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  28-03-2017 13:55
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  28-03-2017 13:55
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1254
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl