Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 428 o pow. 0,4200 ha, obręb Boguchwałów, KW OP1G/00021227/7. Wg ewidencji gruntów działka nr 428 stanowi drogi (dr). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  poz. 1467,  poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 428 w Boguchwałowie oznaczony jest symbolem RR.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR:

  1. podstawowe – uprawy rolne,
  2. dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza.  

 Sprzedaż na własność w drodze przetargu.                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

Wartość nieruchomości 26.180,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 9 maja 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  18 kwietnia 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

         Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska