Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 0,8949 ha położoną w Baborowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 632/19  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021743/0 jako rola kl. II i tereny przeznaczone pod zabudowę z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. Obecnie działka jest dzierżawiona, termin zakończenia umowy dzierżawy upływa z dniem 24 maja 2017r.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 632/19  oznaczony  symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne. Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być realizowane usługi z zakresu zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  632/19  –  224,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 13 kwietnia 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  23-03-2017 08:43
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  23-03-2017 08:48
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1249
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl