Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147z późn. zmianami) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-Część  działki nr 576/16  o pow. 0,0020 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej
w Baborowie z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi)

Czynsz dzierżawny wynosi 3,00 zł. rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku.

- Część  działki nr 576/16  o pow. 0,0050 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej
w Baborowie z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi)

Czynsz dzierżawny wynosi 7,50 zł. rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na którym znajduje się w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

- Część działki nr 1613/6  o pow. 3,60 m2  z działki o pow. 0,2876 ha  położonej w Baborowie  z przeznaczeniem pod garaż zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp) 
Czynsz dzierżawny wynosi 2,00 zł. miesięcznie , płatny  do 30 dnia każdego miesiąca.   

- Część działki  nr 1613/6 o pow.98 m2  z działki o pow. 0,2876 ha położonej w Baborowie
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp) 
Czynsz dzierżawny wynosi 15,00 zł. rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 1613/6 (obok działek nr 1423 i 530/1) w Baborowie, oznaczona symbolem
1-ZPI, stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej: parki, ogrody, zieleńce. Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się:

  1. Urządzenia sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, spacerowe,
  2. Obiekty małej architektury, np.: ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole,
  3. Amfiteatry, muszle koncertowe,
  4. Ulice wewnętrzne, place postojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  5. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomości nie są obciążone prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 12 kwietnia 2017r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.