Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 27 marca 2017r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr 249a/17;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 250a /17;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 239/17;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  ( część dz. nr 576/16 o pow. 20m2 w Baborowie )- projekt druk nr 240/17;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  ( część dz. nr 576/16 o pow. 50m2 w Baborowie )- projekt druk 241/17;
 6. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  ( dz. nr 370/1 w Babicach) –  projekt druk nr 252a/17;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów
  ( dz. nr 1278 w Baborowie) –projekt druk nr 248/17;
 8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w Gminie Baborów na lata 2017-2019 – projekt druk nr 242/17;
 9. przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Baborów na lata 2017-2027- projekt druk nr 243/17;
 10. przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. do 30 czerwca 2017r. – projekt druk 244/17;
 11. zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r.w sprawie uchwalenia
  Regulaminu dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17;
 12. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017”- projekt druk nr 247/17;
 13. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17;
 14. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe- projekt druk nr 251/17;
 15. określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Baborów jest organem prowadzącym-projekt druk nr 253/17;
 16. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich
  potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
  prowadzonego przez Gminę Baborów- projekt druk nr 254/17;
 17. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr 235/17;
 18. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;- projekt druk nr 236/17;

4. Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  
7. Zapytania, wolne wnioski.  
8. Zakończenie obrad.     

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 21.03. 2017r.