Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  część działki Nr 1566/1 o pow. 1086 m2 z działki o pow. 0,6200 ha  oraz część działki Nr 1567 o pow. 22 m2 z działki o pow. 0,1800 ha  położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej  na wykorzystanie do działalności gospodarczej zapisanych w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi drogi (dr )

Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi  - 245,00 zł. brutto miesięcznie, płatny  do 30 dnia danego miesiąca.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 1566/1- częściowo objęta planem i częściowo „Studium”W planie oznaczona częściowo symbolem 16KDD1/2 stanowi tereny ulic publicznych klasy dojazdowej i częściowo oznaczona symbolem 1-PUIII stanowi tereny produkcyjno- usługowe obejmujące obiekty produkcyjne,  w tym z zakresu produkcji spożywczej , przetwórstwa rolno-spożywczego (w tym: wytwórnie pasz, zakłady tłuszczowe), bazy transportowe, naprawy i obsługi sprzętu mechanicznego, w tym maszyn rolniczych, a także obiekty magazynowo -składowe oraz usługowe w tym rzemiosła.

Teren obejmujący działkę nr 1566/1 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Działka nr 1567 częściowo objęta planem i częściowo „Studium”.W planie oznaczona częściowo symbolem 4KDW stanowi tereny ulic wewnętrznych i częściowo oznaczona symbolem 1-EI, stanowi tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
Teren obejmujący działkę nr 1567 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochronny środowiska w tym wymogów stosowania zabezpieczeń przed wprowadzaniem wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych              i podziemnych, zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych a także uwzględniać ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 30 marca  2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl