Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  część działki Nr 1566/1 o pow. 1086 m2 z działki o pow. 0,6200 ha  oraz część działki Nr 1567 o pow. 22 m2 z działki o pow. 0,1800 ha  położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej  na wykorzystanie do działalności gospodarczej zapisanych w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi drogi (dr )

Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi  - 245,00 zł. brutto miesięcznie, płatny  do 30 dnia danego miesiąca.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 1566/1- częściowo objęta planem i częściowo „Studium”W planie oznaczona częściowo symbolem 16KDD1/2 stanowi tereny ulic publicznych klasy dojazdowej i częściowo oznaczona symbolem 1-PUIII stanowi tereny produkcyjno- usługowe obejmujące obiekty produkcyjne,  w tym z zakresu produkcji spożywczej , przetwórstwa rolno-spożywczego (w tym: wytwórnie pasz, zakłady tłuszczowe), bazy transportowe, naprawy i obsługi sprzętu mechanicznego, w tym maszyn rolniczych, a także obiekty magazynowo -składowe oraz usługowe w tym rzemiosła.

Teren obejmujący działkę nr 1566/1 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Działka nr 1567 częściowo objęta planem i częściowo „Studium”.W planie oznaczona częściowo symbolem 4KDW stanowi tereny ulic wewnętrznych i częściowo oznaczona symbolem 1-EI, stanowi tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
Teren obejmujący działkę nr 1567 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochronny środowiska w tym wymogów stosowania zabezpieczeń przed wprowadzaniem wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych              i podziemnych, zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych a także uwzględniać ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 30 marca  2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  08-03-2017 11:37
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  08-03-2017 11:54
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1390
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl