Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,  jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie
w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Petycje kierowane do Burmistrza Gminy Baborów:

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa

podmiotu wnoszącego

petycję

 

Przedmiot

petycji

Skan petycji

 

Data

złożenia

petycji

 

Termin

załatwienia

sprawy

 

Odpowiedź

1.

Fundacja Temida Rzecznik Praw Zwierząt

ochrona zwierząt

skan

23.01.2017

24.04.2017

odpowiedź

2. Mieszkańcy ul. Wodnej oznakowanie drogi skan 29.09.2017 24.11.2017 odpowiedź
3. brak zgody oznakowanie przystanków skan 02.08.2019 30.10.2019 odpowiedź
4. brak zgody kontrola przyjazdów i odjazdów skan 02.09.2019 02.12.2019 odpowiedź
5. Mieszkańcy ul. Powstańców zalewanie posesji skan 19.07.2021 19.10.2021 odpowiedź
6. Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc, 04-051 Warszawa

w sprawie cyberbezpieczeństwa

skan 11.09.2023 11.12.2023

odpowiedź

7. Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc, 04-051 Warszawa Robotyzacja, automatyzacja i sanacja pracy Gmin skan 28.10.2023 28.01.2024 odpowiedź

 

Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Baborowie:

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa

podmiotu wnoszącego

petycję

 

Przedmiot

petycji

Skan petycji

 

Data

złożenia

petycji

 

Termin

załatwienia

sprawy

 

Odpowiedź

1.

 

ochrona mieszkańców przed hałasem i polami elektromagnetycznymi

skan

28.05.2018

przedłużenie terminu PDFOdpowiedź.pdf (90,19KB)
 
2. mieszkańcy ulicy Kolejowej w Baborowie zakres remontu ul. Kolejowej skan 19.05.2021   skierowana do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy
3. mieszkańcy ulicy Kolejowej w Baborowie zamknięcie ul. Kolejowej dla ciężkich pojazdów skan 19.05.2021   skierowana do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy
4. mieszkaniec Baborowa wprowadzenie zasad informowania odbiorców wody o jej niewłaściwych parametrach jakościowych skan 30.06.2021   Uchwała Nr XXVI/283/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
5 Patryk Janusz Król utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy skan 1.08.2022   Uchwała Nr XXXIII/344/22 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 września 2022 r.w sprawie rozpatrzenia petycji