Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r.)

 w dniu 13 lutego 2017 r.

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1745 o pow. 0,0837 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. 40-Lecia PRL. Wg ewidencji gruntów działka nr 1745 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość niezabudowana. Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 100 mm oraz przyłącz gazowy o średnicy 50 mm. Na działce posadowiony jest betonowy słup energetyczny linii niskiego napięcia. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1745 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 4-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 1. Dopuszcza się:
 • biura, gabinety,
 • usługi sportu i rekreacji,
 • usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 • garaże, budynki gospodarcze.
 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 • maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje nadziemne z uwzględnieniem ustaleń pkt 3) i nie więcej niż 13m,
 • maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m,
 • dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, przy czym dachy, o kącie nachylenia połaci do 15º mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych większych niż 45º z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
 • powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
 • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji maksymalnie 55%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 815,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 1 490,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  9 marca 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

W dniu 5 stycznia 2017 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                            Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                mgr Elżbieta Kielska