Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  trzech  lat część działki nr 1743/3  o pow. 0,0089 ha  położoną w Baborowie przy Głubczyckiej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiącą tereny mieszkaniowe(B) zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.  

Obszar obejmujący działkę nr 1743/3, oznaczony symbolem 3-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.Dopuszcza się:

a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g)budynki gospodarcze,

h)rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

  1. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz:

       a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

       b) realizacja obiektów handlu hurtowego.

  1. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych  elewacji.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1743/3 pod ogródek przydomowy  wynosi  - 14,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 14.02.  2017 r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.