Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016r.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XIX-230/12 z dnia 8 listopada 2012r.

Ogłasza

I rokowania nieograniczone

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej  nieruchomości:   

Lokal użytkowy położony w budynku  na działce Nr 1425 o pow. 0,0410 ha
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1A,  zapisanej w KW Nr OP1G/00037100/6.
Lokal o powierzchni użytkowej 86.74 m2  położony  na parterze budynku. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: pięć pomieszczeń biurowych, korytarz, dwa pomieszczenia wc oraz dwa pomieszczenia o innym przeznaczeniu (magazyn i cela). Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 8.56 m oraz murowany  garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej 29.38 m2 . Lokal wyposażony
w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania (bez zasilania).Lokal w pełni wyposażony w urządzenia sanitarne. Lokal posiada niezależne wejście od strony ul. Dąbrowszczaków. Obecnie lokal nieużytkowany. Poprzednio lokal pełnił funkcję posterunku policji. Lokal wymaga remontu bieżącego oraz prac adaptacyjnych

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. działka nr 1425 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.400,00 zł. Wysokość zaliczki wynosi 4.340,00 zł. Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 16 lutego 2017r.  – otwarcie ofert o godzinie 9:30; - ustna część o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej  na   I  piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).

Terminy przeprowadzonych przetargów:

W dniu :

-11 lipca 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-23 września  2016r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-5 grudnia  2016r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 13:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie |w zamkniętych kopertach z napisem: „ Rokowania-lokal użytkowy w Baborowie przy ul.Dąbrowszczaków 1A  -nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku do godz. 14:00. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  

Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu.