Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

        

 

w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 201/16;
 • uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017r.- projekt uchwały druk nr 200/16;
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 206/16;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 207/16;
 • zmiany uchwały NrXVI-171/16 RM w Baborowie z dnia 6 września 2016r.w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich
  wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 221/16;
 • ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne- projekt uchwały druk nr 222/16;
 • uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.- projekt uchwały druk 208/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk nr 205/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 418/1w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 211/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 418/4w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 212/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 418/5w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 213/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 418/3
  w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 214/16;
 • zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt uchwały druk nr 215/16;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt uchwały druk nr 216/16;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt uchwały druk nr 217/16;
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”- projekt uchwały druk nr 218/16;
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr 219/16;
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 220/16.
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – projekt druk nr 209/16.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;

6.  Zapytania, wolne wnioski.

7.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

   Baborów, dnia 19.12. 2016 r.