Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 1742) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy

1. Części gruntu z działki nr 1242/6  położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny budowlane:

-7,5 m2  z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy- czynsz dzierżawny wynosi 4,00 brutto miesięcznie;

-47,5 m2  z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy- czynsz dzierżawny  wynosi 7,20 zł. brutto rocznie. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

2. Część gruntu z działki nr 463/15 położonej w Baborowie, przy ul. Powstańców, zapisanej w Księdze Wieczystej   OP1G/00021222/2 jako grunty orne R –II

- 24 m2 z przeznaczeniem pod garaż- czynsz dzierżawny  wynosi 12,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Obszar obejmujący działkę 463/15  w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu i zmiany wysokości podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  4 stycznia 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości.