Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki

Baborów, 2016-11-03

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XII-128/16 z dnia 18 lutego  2016 r.

Ogłasza I rokowania nieograniczone

Na sprzedaż działki nr 872/1  zabudowanej budynkiem w Baborowie, przy ul Raciborskiej 85 o pow. 0,0340 ha (wg ewidencji gruntów stanowi tereny mieszkaniowe) oznaczonej w KW OP1G/00037780/6 .Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym  wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku Budynek z uwagi  na stopień zużycia technicznego kwalifikuje się do rozbiórki. Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym. Uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna, gazociąg

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. działka nr 872/1 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 13-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcją usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.280,00 zł. Wysokość zaliczki wynosi 630,00 zł. Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 5 grudnia 2016 r. – otwarcie ofert o godzinie 9:30; - ustna część o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej  na   I  piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).

Terminy przeprowadzonych przetargów:W dniu :

-11 lipca 2016r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-23 września 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 13:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku (przy czymza datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie |w zamkniętych kopertach z napisem: „ Rokowania-działka nr 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem  -nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu.