Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-11-02          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 24 października 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1192 o powierzchni 0,1020 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4.880,00 zł

Kwota wadium: 490,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 9 listopada 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

               Tomasz Andrzejak