Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 25 października 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XVIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 188/16;
  • przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2017-2018 -projekt uchwały druk nr 189/16;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ”Przyroda wspólnym dobrem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt uchwały druk nr 190/16;
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 191/16;
  • rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Raków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2017rok- projekt druk nr 192/16;
  • uchylenia Uchwały N XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- projekt uchwały nr 193/16;
  • zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr 193/16;
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty- projekt uchwały druk nr 195/16;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- projekt druk nr 196/16;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 197/16;

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym analiza  

        złożonych oświadczeń majątkowych radnych;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym analiza złożonych oświadczeń majątkowych;   

6.  Zapytania, wolne wnioski.

7.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 17.10. 2016 r.