Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 24 października 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych  w Baborowie  (kondycja finansowa Spółki, ocena realizacji zadań do których Spółka jest powołana);
 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Baborów;
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 188/16;
 • przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2017-2018 -projekt uchwały druk nr 189/16;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ”Przyroda wspólnym dobrem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt uchwały druk nr 190/16;
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 191/16;
 • rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Raków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2017rok- projekt druk nr 192/16;
 • uchylenia Uchwały XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- projekt uchwały nr 193/16;
 • zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr 194/16;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty- projekt uchwały druk nr 195/16;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- projekt druknr 196/16;
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 197/16;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 198/16;
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  18-10-2016 11:36
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  18-10-2016 11:43
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1336
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl