Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

1.Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 44.42 m2  na I piętrze budynku mieszkalno- usługowego (oficyny) w Baborowie, przy ul. Rynek 2a/3.Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „ślepa” kuchnia, dwa pokoje w tym jeden przechodni , przedpokój, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci strychu o powierzchni użytkowej 14.77m2

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i  udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi  47.668,00zł.

2. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow.64.43 m2  na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego
w Baborowie przy ul. Rynek 2/1.Na układ funkcjonalny lokalu składają się „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden bez okna, przedpokój, łazienka, wc na korytarzu. Lokal nie posiada balkonu ani loggii. Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze w postaci strychu o pow. użytkowej 10.65 m2 .

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem  w prawie  własności gruntu działki wynosi  62.108,00zł.

W/w lokale usytuowane są w budynku położonym na działce Nr 485/3  o pow. 0,0515 ha zapisanejw KW OP1G/00024554/9.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę  nr 483/3 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.Ponadto działka nr 483/3w Baborowie znajduje się w granicy obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnychw rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 25 listopada  2016r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 4 listopada 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na lamach gazety lokalnej.