Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 355/1 o pow. 0,0575 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 355/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 355/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 9-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

 1. Dopuszcza się:
 • usługi gastronomii,
 • nowe obiekty związane z działalnością ogrodniczą,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury.
 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  • Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemiosła – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13 m,
  • Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m,
  • Dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45° , dachy, o kącie nachylenia połaci do 15° mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 45°z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
  • Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
  • Powierzchnia zabudowy stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji – maksymalnie 60%

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 26 560,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 listopada 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  3 listopada 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska