Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1746 o pow. 0,0329 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1746 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1746 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 4-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Dopuszcza się:
 • biura, gabinety,
 • usługi sportu i rekreacji,
 • usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 • garaże, budynki gospodarcze.
 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 • maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje nadziemne z uwzględnieniem ustaleń pkt 3) i nie więcej niż 13m,
 • maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m,
 • dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, przy czym dachy, o kącie nachylenia połaci do 15º mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych większych niż 45º z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
 • powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
 • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji maksymalnie 55%.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości

 Wartość nieruchomości 15 387,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 listopada 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  3 listopada 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska