Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

ogłasza

I rokowania nieograniczone

Na sprzedaż   działki nr 72/1 w Rakowie nr 11  o pow. 0,1000 ha oznaczonej w KW OP1G/00021229/1  zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 167.80m2 w zabudowie wolnostojącej .  

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych  Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren  obejmujący działkę nr 72/1 zlokalizowany na terenie  sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej
 i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.470,00 zł. Wysokość zaliczki wynosi 3.450,00 zł. Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 31 października 2016 r. – otwarcie ofert o godzinie 9:30; - ustna część o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej  na   I  piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).

Terminy przeprowadzonych przetargów:

W dniu :

-10 lutego 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-14 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-17 czerwca 2016r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-22 sierpnia 2016r. odbył się IV przetarg ustny nieograniczony , który zakończył się wynikiem negatywnym.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 13:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 25 października 2016 roku (przy czymza datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie |
w zamkniętych kopertach z napisem: „ Rokowania-Raków-działka nr 72/1 zabudowana  budynkiem -nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 25 września 2016 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  

 Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu.