Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

1. Część działki Nr 1242/6 o pow. 9 m2 z działki o pow. 0,9627 ha  położonej  

w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod  ogródek przydomowy zapisanej
w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-III i B- tereny mieszkaniowe.Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 1,50 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.  i w kolejnych latach do 30 września  danego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

2.Część działki nr 485/5 o pow. 30 m2    z  działki  o pow. 0,0149 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane-Bp.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 15,00 zł. brutto  miesięcznie, płatny  do 30 dnia  danego miesiąca.

Obecnie działka jest w dzierżawie do do dnia 31 października 2016r.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas nieokreślony.

- część działki nr 485/5 o pow. 20 m2    z  działki  o pow. 0,0149 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane-Bp.

Obecnie działka jest w dzierżawie do 30 października 2016r.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony.

Teren obejmujący działkę  nr 485/5 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Dopuszcza się:

  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
  • zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
  •  
  • budynki gospodarcze,
  • rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Ponadto informuję, że działka nr 485/5 w Baborowie znajduje się w granicy obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 7,50 zł. brutto  miesięcznie, płatny  do 30  dnia danego miesiąca.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 11 października 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.