Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  część działki Nr 1242/6 o pow. 9 m2 z działki o pow. 0,9627 ha  położonej
w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod  ogródek przydomowy zapisaną
w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-III a  i B- tereny mieszkaniowe.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 1.50 zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 października 2016r. i w kolejnych latach do 30 września danego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

- działka nr 253 o pow.0,5000 ha położona w Boguchwałowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne zapisaną w Księdze Wieczystej Nr 21640.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-II.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 125.00 zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 października 2016r. i w kolejnych latach do 30 września danego roku.

Działka nr 253  oznaczona symbolem 1BO-PUI, stanowi tereny zabudowy produkcyjno- usługowej.

Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa produkcyjna, usługowa, bazy, składy, magazyny, usługi logistyczne, biogazownie

Dopuszczenie:

  • Obiekty zaplecza socjalnego, budynki pomocnicze dla obsługi funkcji określonej powyżej,
  • Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,
  • Drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu,
  •  
  • Zieleń urządzoną,

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

- działka nr 200/5 o pow. 0,3298 ha położona w Czerwonkowie  z przeznaczeniem pod uprawy rolne zapisana w Księdze Wieczystej OP1G/00021231/8.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi rolę kl. III a i IV a.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 83.00 zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 października 2016r. i w kolejnych latach do 30 września danego roku.

Działka nr 200/5 w Czerwonkowie, oznaczona symbolem 2CZ-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej – istniejące i nowo projektowane

Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kominiarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 5 października 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska