Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie

W dniu  5 września 2016 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była cześć nieruchomości o pow. 0,0120 ha położonej w Baborowie  przy ul. Raciborskiej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1242/6 o powierzchni 0,9627 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.III ( R) i tereny mieszkaniowe (B), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono dwie osoby, które w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 18,00 zł.

Kwota wadium: 2,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 241,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości została Pani Magdalena Mazurkiewicz.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
19 września 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak