Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  11 lipca  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 86,74 m2  w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1 a  położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425  o powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 108.480,00 zł

Kwota wadium: 10.850,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 lipca  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                 Zastępca Komisji Przetargowej

                                                                                     Artur Czechowicz