Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej

Baborów, dnia 08.07.2016 r.

UNI.041.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

  1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Cel szkolenia: Wzbogacenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu rewitalizacji oraz przygotowanie uczestników do włączenia się w proces rewitalizacji miasta.

2.2 Ramowy program szkolenia:

1) podstawowe zagadnienia związane z procesem rewitalizacji. Ustawa
o rewitalizacji. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie tworzenia programów rewitalizacji. Podobieństwa i różnice Gminnego Programu Rewitalizacji, a Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz bezpośrednie i pośrednie skutki prawne wynikające z obu dokumentów dla gminy,

2) Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy,

3) Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji- diagnoza obszaru (kryteria, wskaźniki, itp.),

4) Finansowanie rewitalizacji w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.

5) Zaangażowanie lokalnej społeczności w proces tworzenia programu rewitalizacji- metody i dobre praktyki,

6) Sposoby monitoringu i ewaluacji programów rewitalizacji,

7) Panel dyskusyjny- pytania i odpowiedzi,

8) Zamawiający zapewnia: miejsce szkolenia wraz z multimediami (rzutnik, ekran, laptop, mikrofony).

2.3 Czas trwania szkolenia: 4 x 1 dzień x 3 godziny

2.4 Zamawiający zastrzega sobie konieczność prowadzenia szkoleń przez 2 trenerów.

2.5 Termin realizacji zamówienie: do 15 sierpnia 2016 r.

  1. Opis sposobu obliczania ceny

Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.

  1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

  1. Termin i sposób składania ofert:

Do dnia 18.07.2016 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, lub drogą elektroniczną na email:

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx (15,93KB)