Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów

Baborów, dnia 12.07.2016 r.                                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów

2 . Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pytań do ankiety (minimum 30 pytań) oraz kwestionariusza dodatkowego adresowanego do przedsiębiorców dotyczących Rewitalizacji Miasta Baborów oraz przeprowadzenia badań z wykorzystaniem tej ankiety. Koszty wydruku ankiet ponosi Wykonawca. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca przeprowadzi badania w terenie wśród min. 100 mieszkańców, w tym 30 przedsiębiorców. Na podstawie zebranych wyników sporządzi raport
z wykresami graficznymi oraz prezentację multimedialną. Wszystkie wyniki dotyczące przeprowadzonego badania przedstawione będą podczas spotkania w ramach dialogu obywatelskiego. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę przekazana będzie dla Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej.   W ramach zlecenia następuje przekazanie na rzecz Zamawiającego całkowitych praw autorskich do nieodpłatnego korzystania, powielania z opracowań  i ich wyników stanowiących przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny ofert

 • Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 11.08. 2016 r.

Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2016 r. do godz. 15:30

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Magdalena Ludorowska,  pok. nr 17 , tel. 77 403 69 81

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

 • Terminu wykonania usługi
 • Zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
 • Zmiany osób do kontaktu.
 • Zmiany stawki podatku VAT.
 • Zmian dotyczących sposobu płatności.
 • Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

 

*niepotrzebne skreślić

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Baborów do zawarcia umowy.

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty2.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2016
  przez: Magdalena Ludorowska
 • opublikowano:
  12-07-2016 13:17
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  12-07-2016 13:17
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1666
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl