Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”

Baborów, dnia 05.07.2016 r.

UNI.041.2.2016

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Baborów (dalej zwany LPR), który stanowić będzie podstawę do ubiegania się przez Gminę Baborów oraz inne uprawnione podmioty o wsparcie projektów ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

LPR powinien zostać opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego  i winien zawierać wszystkie elementy określone w ww. wytycznych.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów

Warunki zlecenia

 1. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.
 2. Minimalny zakres LPR określają wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LPR będzie podlegał ocenie przez powołany w UMWO zespół ds. Rewitalizacji bądź w ramach konkursu planowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WO, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania opracowanego dokumentu do ewentualnych uwag/zaleceń ww. instytucji.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum czterech konsultacji społecznych oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Wykonawca musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach (min. 1 forma z punktu a) oraz minimum 3 formy z punktu b) w tym minimum 1 warsztaty i 1 spotkanie):
  1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu uchwały zatwierdzającej LPR wraz z uzasadnieniem oraz do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej w Baborowie, podczas której LPR będzie zatwierdzany w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień.
 6. Wszelkie dane niezbędne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania oraz prezentowania na wszelkich znanych polach eksploatacji , będą należały do Zamawiającego.
 8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej (na dowolnym nośniku).
 9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR  w tym opracowania wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z zm.).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do dnia 14 września 2016 r. – przekazanie Zamawiajacemu finalnej wersji dokumentu, która zostanie przedstawiona podczas obrad RM w Baborowie.

Kryteria oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Termin i miejsce składnia ofert:

Do dnia 12.07.2016 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, lub drogą elektroniczną na email: um@baborow.pl

 1. Przewidywany termin wyboru oferty:  do dnia 14 lipca 2016 r.
 2. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: do dnia 18 lipca 2016 r.
 3. Osoba do kontaktu: Magdalena Ludorowska tel 77 403 69 81

 Określenie warunków dokonywania zmian umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

 1. Terminu wykonania usługi
 2. Zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
 3. Zmiany osób do kontaktu.
 4. Zmiany stawki podatku VAT.
 5. Zmian dotyczących sposobu płatności.

Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki udziału w postępowaniu:

 

Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy w przeciągu ostatnich 5 lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

DOCXZałącznik nr 1 Wzór oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 wzór oświadczenia potwierdzającego brak przesłanek wykluczenia Wykonawcy.docx