Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH

Na podstawie  art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774)

B u r m i s t r z   G m i n y   B a b o r  ów

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Baborów została przeznaczona  do dzierżawy  następująca nieruchomość:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 1. numer księgi wieczystej  : KW NR OP1G/00000328/2;
 2. nieruchomość położona w Babicach 119, obejmująca działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem : 370/1 (k.m. 2) obręb Babice;
 3. klaso-użytek: B
 1. Powierzchnia nieruchomości : 0,1700 ha
 2. Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Babicach 119

 1. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób ich zagospodarowania :

           Teren obejmujący działkę nr 370/1 w Babicach oznaczony jest symbolem 4BC-    MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 4BC –MNUI: Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, obejmująca zabudowę jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, sportu, biura i gabinety.

             Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

Nieruchomość będzie wykorzystana  w celach mieszkaniowych.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
 2. Cena nieruchomości : nie dotyczy
 3. Wysokość  stawek procentowych  opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy : 170,00 zł. netto miesięcznie, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zapłaty.
 5. Terminy wnoszenia opłat: do 30-go każdego miesiąca

Termin i forma wnoszenia opłat z powyższego tytułu określone zostaną szczegółowo w stosownej umowie dzierżawy.

 1. Zasady aktualizacji opłat : określone w umowie dzierżawy.
 2. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na okres 3-miesięcy w celu mieszkaniowym

 1. Pierwszeństwo nabycia: nie dotyczy  

Niniejszy wykaz zostaje podany do  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 15 czerwca 2016r. oraz  poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej  www.bip.baborów.pl.

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska