Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza

III  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż   działki nr 72/1 w Rakowie nr 11  o pow. 0,1000 ha oznaczonej w KW OP1G/00021229/1  zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 167.80m2 w zabudowie wolnostojącej . 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych  Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren  obejmujący działkę nr 72/1 zlokalizowany na terenie  sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej
 i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.100,00 zł. Wadium wynosi 4.310,00zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  17 czerwca  2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego
w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium  na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 13 czerwca 2016 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

I przetarg na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości odbył się 10 lutego 2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg  na zbycie nieruchomosci odbył sie  14.04.2016r. i zakończył sie wynikiem negatywnym.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

                        Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska