Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie

W dniu  14 kwietnia  2016  roku  o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana  budynkiem  o powierzchni użytkowej 167.80m2  w Rakowie  oznaczona w ewidencji jako działka nr 72/1  o powierzchni 0,1000 ha,  zapisana w KW OP1G/00021229/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 60.000,00 zł

Kwota wadium: 6.000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
29  kwietnia  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Andrzejak