Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a

 

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 86.74 m2  położony  na parterze budynku., na działce nr 1425 o pow. 0,0410 ha  przy ul. Dąbrowszczaków 1 a zapisaną w KW Nr 00037100/6. Na układ funkcjonalny lokalu składają się :pięć pomieszczeń biurowych, korytarz, dwa pomieszczenia wc oraz dwa pomieszczenia o innym przeznaczeniu (magazyn i cela). Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 8.56 m oraz murowany  garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej 29.38 m2 . Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania (bez zasilania).Lokal w pełni wyposażony w urządzenia sanitarne. Lokal posiada niezależne wejście od strony ul. Dąbrowszczaków. Obecnie lokal nieużytkowany. Poprzednio lokal pełnił funkcję posterunku policji. Lokal wymaga remontu bieżącego oraz prac adaptacyjnych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. działka nr 1425 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 108.480,00 zł.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości
i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem  1 czerwca  2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości.
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  11 maja  2016  r.  

Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                                      mgr Elżbieta Kielska