Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

W dniu  21 marca 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była część nieruchomości o pow.0,0290 ha z nieruchomości położonej w Baborowie oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1242/6 o powierzchni 0,9627 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.III ( R) i tereny mieszkaniowe (B), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu  dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 44,00 zł.

Kwota wadium: 5,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
6 kwietnia 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak