Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do dzierżawy działkę nr 176 o pow.0,0600m2  położoną w w Babicach, zapisaną
w  Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00000328/2 jako tereny mieszkaniowe B z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny wynosi dla  działki nr  176 –  90,00 zł brutto rocznie.

Działka nr 176 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i zgodnie z nim, poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 176 zlokalizowany na terenie sołectwa Babice oznaczony jest symbolem 9BC-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 9BC –MNUI:

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, obejmująca zabudowę jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, sportu, biura i gabinety.

Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

1.Dopuszczenie:

  1. usługi związane z obsługą i naprawa pojazdów mechanicznych,
  2. obiekty związane z obsługą funkcji rolniczej (hurtownie pasz, nasion, nawozów itp.), obsługą maszyn rolniczych,
  3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  4. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
  5. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
  6. budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  29 marca  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

 

                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                  mgr Elżbieta Kielska