Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do dzierżawy działkę nr 176 o pow.0,0600m2  położoną w w Babicach, zapisaną
w  Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00000328/2 jako tereny mieszkaniowe B z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny wynosi dla  działki nr  176 –  90,00 zł brutto rocznie.

Działka nr 176 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i zgodnie z nim, poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 176 zlokalizowany na terenie sołectwa Babice oznaczony jest symbolem 9BC-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 9BC –MNUI:

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, obejmująca zabudowę jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, sportu, biura i gabinety.

Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

1.Dopuszczenie:

 1. usługi związane z obsługą i naprawa pojazdów mechanicznych,
 2. obiekty związane z obsługą funkcji rolniczej (hurtownie pasz, nasion, nawozów itp.), obsługą maszyn rolniczych,
 3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 4. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 5. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 6. budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  29 marca  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

 

                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                  mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

                                                                                             

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2016
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  08-03-2016 10:28
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  08-03-2016 10:33
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1276
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl