Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 126/3 o pow. 0,2412 ha, obręb Sułków, KW 13593. Wg ewidencji gruntów działka nr 126/3 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Sułków obejmujący działkę nr 126/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 126/3 oznaczony jest częściowo symbolami 5SU-MNUI oraz 3SU-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.                                                                                                                                    

 Wartość nieruchomości 12 025,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Działka obecnie jest dzierżawiona.

 Z dniem 15 kwietnia 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  25 marca 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

                                   Burmistrz Gminy Baborów

                                Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2016
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  04-03-2016 11:17
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1289
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl