Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie

            Baborów, 2016-02-24

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 16 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1191 o powierzchni 0,0500 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 015,00 zł

Kwota wadium: 210,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2 045,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści pięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 2 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

           Tomasz Andrzejak