Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy części gruntów z działki  nr  1382/2  położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. II z przeznaczeniem  :

1.Pod budynki gospodarcze:

- 10,50m2    - czynsz dzierżawny wynosi   6,00 zł. brutto miesięcznie

- 20,00m2   - czynsz dzierżawny wynosi 10,00 zł. brutto miesięcznie

- 44,00m2     -czynsz dzierżawny wynosi  22,00 zł. brutto miesięcznie

- 7,5 m2       - czynsz dzierżawny wynosi    4,00 zł. brutto miesięcznie

- 17 m2       - czynsz dzierżawny wynosi    8,50 zł. brutto miesięcznie

2. Na ogródki przydomowe:

- 80 m2  - czynsz dzierżawny wynosi 12,00 zł. brutto rocznie płatny do 30 września danego roku

-142 m2 – czynsz dzierżawny wynosi 22,00 zł. brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie: Obszar obejmujący działkę nr 1382/2, oznaczony częściowo symbolem 4-MNUII i częściowo symbolem 2-ZNI.

I. Obszar wyżej wymienionej działki w części oznaczonej symbolem 4-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

1. Dopuszcza się:

 1. usługi gastronomii,
 2. obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługa sprzętu rolniczego,
 3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 4. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
 5. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 6. budynki gospodarcze, garaże,
 7. obiekty małej architektury.

      1.Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz realizacji garaży zbiorowych.

 1. Dla nowo- realizowanej zabudowy obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów
  w elementach wykończeniowych obiektów tj.: dla dachów spadzistych- dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku.
 1. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szeregowej, bliźniaczej.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  1 marca  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska