Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część gruntu o pow. 15m2 z działki nr 485/11 położonej w Baborowie przy budynku na ul. Rynek 2a, zapisanej w  Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako dr. z przeznaczeniem pod garaż.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  485/11–  7,50 miesięcznie,

Obszar obejmujący działkę nr 485/11, oznaczony symbolem 5-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

1.2. Ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów o funkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej oraz budowy nowych leżących w granicach zainwestowanych działek.

1.3. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu,  a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

1.4. Maksymalna wysokość nowo realizowanego budynku w zabudowie pierzejowej nie może być większa niż wysokość istniejącego budynku leżącego bezpośrednio przy granicy działki z budynkiem nowo realizowanym.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  1 marca  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr  Elżbieta Kielska