Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działki położone  w Baborowie przy ul. Raciborskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr 1192, 1194, 1195, 1196, 1197  zapisane w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako łąka kl. IV .

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działek  łącznie 35,00 zł brutto rocznie,  płatny do
30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 28 grudnia 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.   

 

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                             

 

 

                                                                                             

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  04-12-2015 09:48
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  04-12-2015 09:56
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1503
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl