Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- działka w Rakowie  zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 167.80 m2  w zabudowie wolnostojącej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 72/1  o pow.0,1000 ha ,
KW OP1G/00021229/1 .

Zgodnie  ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar  w granicach administracyjnych  Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 86.164,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem  żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 4  stycznia 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń |
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  14 grudnia 2015  r.   

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

 mgr Elżbieta Kielska