Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1227/1 o pow. 0.2600 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2.
1/2 terenu działki nr 1227/1 obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów:

Obszar obejmujący 1/2 terenu działki  nr 1227/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr  IX-105/11  z dnia  12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195   z dnia  22 sierpnia 2011 roku oznaczony symbolem 12 MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-jednorodzinnej.

1/2 terenu działki nr 1227/1 obejmuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1227/1 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 1227/1 oznaczony symbolem 15 BA-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 35 478,00 zł – do 1/2 części nieruchomości doliczono podatek VAT

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 4 stycznia 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  14 grudnia 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska