Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 16.11. 2015 r.

UNI.6733.6.2015

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji nr UNI.6733.6.2015 z dnia 16.11.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,,Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty”

 

lokalizacja inwestycjiRaków - działki  nr 383, 382/2, 382/4,382/5, 382/3

                                        w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie

                                        ewidencyjnym  Raków oraz

                                      Tłustomosty – 10/19, 10/20, 514, 538, 566, 1499, 1607/4,

                                         1608 w jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie

                                        Tłustomosty.

 

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 

Do  wiadomości  :

 

 1. Tomasz Krupa, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów,
 2. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa,
 4. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 maja 6, 45-068 Opole,
 7. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole,
 8. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie,
 9. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 10. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 11. Tablica ogłoszeń w miejscowości Raków,
 12. A/a.