Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015

Baborów, dnia 20.10. 2015 r.

UNI.6733.4.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji nr UNI.6733.4.2015 z dnia 20.10.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tłustomosty”

 

lokalizacja inwestycji : Tłustomosty - działka nr 6/7

                                      w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 

 

Do  wiadomości  :

 

 1. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ENEKO” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice,
 2. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 3. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 Maja 6,

      45-068 Opole,

 1. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 2.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole,
 3. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 4. www. bip.baborow.pl,
 5. Tablica ogłoszeń-UM Baborów,
 6. A/a.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  20-10-2015 11:39
  przez: Adrian Medyński
 • zmodyfikowano:
  20-10-2015 11:40
  przez: Adrian Medyński
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1351
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl