Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym

Baborów, dnia 20.10.2015

 

INL.7013.6.1.2015                                             

                                          

W Y J A Ś N I E N I A   T R E Ś C I   S I W Z

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym”.

Numer ogłoszenia: 270966 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19  poz. 177) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniższą treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie pozwolenia wodnoprawnego na przedmiotową oczyszczalnię.

Odpowiedź nr 1:

W załączeniu pozwolenie wodnoprawne wydane dla Kombinatu Rolnego Sp. z o.o. w Kietrzu. Gmina Baborów jest w trakcie postępowania administracyjnego polegającego na przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) tj. z dnia 26 sierpnia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1232).

PDFpozwolenie wodnoprawne.pdf
 

Pytanie nr 2:

Prosimy o przedstawienie wyników badań ścieków surowych jakie są doprowadzane do istniejącej oczyszczalni.

Odpowiedź nr 2:

Parametry ścieków surowych jakie doprowadzone są do istniejącej oczyszczalni ścieków zamieszczone są w projekcie budowlano – wykonawczym, pkt 6.2 Jakość ścieków; str. 29 oraz w SIWZ w dziale XIII Kryterium oceny ofert.

 

Pytanie nr 3:

Prosimy o uznanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu po wykazaniu przez wykonawcę, że

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegającej na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto z podaniem miejsca oraz daty wykonania.

Odpowiedź nr 3:

Gmina Baborów informuje, że Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegającej na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto z podaniem miejsca oraz daty wykonania, nie spełnia warunków postępowania.

Zamawiający wymaga doświadczenia przy budowie instalacji oczyszczalni ścieków bazującej na metodzie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny).

PDFWyjaśnienia treści SWIZ.pdf