Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015

Baborów, dnia 14. 10. 2015 r.

UNI.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

Burmistrz Gminy Baborów;

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji nr UNI.6733.3.2015 z dnia 14.10.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 7,0 m³, zlokalizowanego w Babicach, nr 109, na działce nr 377/3”

lokalizacja inwestycjiBabice 109, nr dz. 377/3.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 

Do  wiadomości  :

 1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów,
 2. Konik Ewa, Babice 111, 48-120 Baborów,
 3. Konik Stanisław, Babice 111, 48-120 Baborów,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Babicach,
 7. A/a.
Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  14-10-2015 15:34
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1397
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl